ประชุมชี้แจงการเสนอคำของบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Categories: Planning-กิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมชี้แจงการเสนอคำของบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการงบลงทุน) และการเสนอคำของบโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่หน่วยงาน โดยครั้งนี้เป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานเข้าใจถึงวิธีการในการจัดทำการเสนอคำของบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และการเสนอคำของบโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ส่วนนโยบายและแผนจะนำเป็นคำของบประมาณข้างต้นของหน่วยงาน มาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นตามระเบียบการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินในลำดับต่อไป

| Created by Rungkan Wichalai |