มฟล. ร่วมต้อนรับ การลงพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Categories: Planning-ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะผู้บริหารและส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับ การลงพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ ในการติดตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง)
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและแผนการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่จริงไปยังโรงปลูกพืชอัจฉริยะ (MFU Smart Greenhouse)
 

| Created by Chompunut Premsamarn |