ติดต่อเรา

ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5391 6031
อีเมล planning@mfu.ac.th

 

แจ้งเรื่องร้องเรียน / แสดงความคิดเห็น