ฝ่ายสารสนเทศและบริหารจัดการ

 

รุ่งกานต์ วิชาลัย
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและบริหารจัดการ

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6033
E-mail : rungkan.wic@mfu.ac.th

 

 

มาลีรัตน์ นิ่มนวล
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6033
E-mail : maleerat.nim@mfu.ac.th

 

 

ฑิตยา ฌาณวัฒนศิริ
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6538
E-mail : titthaya.cha@mfu.ac.th

 

 

ธัญลักษณ์ ครอบบัวบาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6031
E-mail : thunyaluck.kro@mfu.ac.th

 

 

วรรณภา เนตรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6538
E-mail : wannapa.net@mfu.ac.th