รักษาการแทน หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน

 

อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทน
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6538
E-mail : sirirung@mfu.ac.th