รักษาการแทน หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน

 

พัชรภร ปอนสืบ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณภายนอก รักษาการแทน
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6036
E-mail : patcharaporn.por@mfu.ac.th