ภารกิจหน่วยงาน


ฝ่ายแผนงานงบประมาณภายนอก
มีบทบาท หน้าที่รับผิดชอบ ในการวางแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โครงการสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและระยะยาว การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการดูแลรับผิดชอบระบบ/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายแผนงานงบประมาณภายใน
มีบทบาท พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย วางแผนและจัดทำแผนความต้องการและบริหารทรัพยากร วิเคราะห์การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรครบวงรอบ/การแบ่งส่วนงาน จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณระหว่างปี กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่อมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการดูแลรับผิดชอบระบบ/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายสารสนเทศและบริหารจัดการ
มีบทบาท พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร การจัดอันดับมหาวิทยาลัย การวิจัยสถาบัน การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน งานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย งานบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานบริหารกลาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ งานสารบรรณ งานวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล จัดการประชุมส่วน งานพัสดุ งานประเมินผลพนักงาน งานพัฒนาบุคลากร งานด้านประกันคุณภาพและควบคุมภายใน (จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน, รายงานการประเมินตนเอง (SAR), ข้อมูลระบบความคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง)