วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์ :
เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ :

  1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจำปี
  2. บริหารจัดการงบประมาณประจำปี
  3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  4. พัฒนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย