ฝ่ายแผนงานงบประมาณภายนอก

 

พัชรภร ปอนสืบ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณภายนอก

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6036
E-mail : patcharaporn.por@mfu.ac.th

 

 

วีรวุฒิ บุญศรี
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6048
E-mail : weerawut.boo@mfu.ac.th

 

 

กิตตินันท์ มัชฉากิจ
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6528
E-mail : kittinan.mut@mfu.ac.th

 

 

สุชาวลี ทะวะดี
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6528
E-mail : suchawalee.tha@mfu.ac.th

 

 

เบญจวรรณ ยืนยงแสน
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6048
E-mail : benjawan.yue@mfu.ac.th