กิจกรรมอบรม “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณภายนอก”

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ส่วนนโยบายและแผน จัดกิจกรรมอบรม “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณภายนอก” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ความรู้หลักการวางแผน เขียนโครงการ และเข้าใจวิธีในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก โดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ , ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

 |   |  462 ครั้ง