ประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2565 ส่วนนโยบายและแผน มีการจัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการงบลงทุน) ระหว่างห้องประชุมริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ และ ออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting โดยรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมรับฟังกว่า 27 หน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้หน่วยงานจัดทำคำขอเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  290 ครั้ง