โครงการศึกษาดูงานและระดมสมองของส่วนนโยบายและแผน เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการทำงาน

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร

ส่วนนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าส่วนนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผน มีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ การศึกษาดูงานและระดมสมองของส่วนนโยบายและแผน มีบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กระบวนการทำงาน ด้านการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนแผนและยุทธศาสตร์ และฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 |   |  218 ครั้ง