กิจกรรมการกําหนดตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแผนงานตาม EdPEx

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนจัดกิจกรรม "การกําหนดตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแผนงานตาม EdPEx" ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ระหว่างการรับฟังบรรยายผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถามประเด็นหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแผนงานตาม EdPEx เพื่อนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผน พัฒนา และติดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงานตามของ EdPEx ต่อไป 

 |   |  193 ครั้ง