การประชุมชี้แจงการจัดทำแผน แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว: Planning-กิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ส่วนนโยบายและแผนจัดการประชุม ชี้แจงการจัดทำแผน แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ในการประชุมครั้งนี้ส่วนนโยบายและแผนได้เรียนเชิญตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในหัวข้อ แผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนประจำปี แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีวัติถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นำไปสู่การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในประงบประมาณ พ.ศ. 2567

บันทึกการประชุม

 |   |  ส่วนนโยบายและแผน  |  47 ครั้ง