ข่าวสาร

ชี้แจงนโยบายและแบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Category: Planning-ข่าวสาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

การประชุมกําหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5

Category: Planning-ข่าวสาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 สู่หน่วยงาน

Category: Planning-ข่าวสาร ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ข่าวสารและกิจกรรม